+ 19°C
logo CIECHOCINEK

Ciechocinek partnerem w projekcie Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji

Projekt „Kujawsko Pomorscy Liderzy e-Administracji o numerze: POWR.02.18.00-00-0020/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Cel projektu:

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Dobrzyń nad Wisłą i partnerskie JST: Gmina Aleksandrów Kujawski, Miasto Aleksandrów Kujawski, Gmina Wielgie, Gmina Chrostkowo, Gmina Koneck, Gmina Skępe, Gmina Zakrzewo, Gmina Fabianki, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Lipno, Gmina Waganiec, Gmina Zbójno oraz Certes Sp. z o.o. – Partner Zarządzający, będącego instytucją świadczącą wysokiej jakości szkolenia jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.08.2018 – 31.03.2020 roku.

Termin realizacji projektu:

od: 2018.08.01 do: 2020.03.31

Wartość projektu:

Wartość projektu: 2 534 100,70 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 398 784,63 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:

 • Wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
 • podniesienie kompetencji kadr JST (205os/112K/93M)) przez szkolenia z obszarów:
  a) 
  podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);
  b) 
  zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;

 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

Projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępu dla osób z niepełnosprawnością i zasadą zrównoważonego rozwoju oraz z prawodawstwem unijnym i krajowym.

Realizacja celu głównego projektu przyczyni się do osiągnięcia stanu docelowego do rzeczywistej poprawy efektywności, jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla przedsiębiorstw.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa