+ 16°C
logo CIECHOCINEK

Budżet obywatelski w Ciechocinku. Projekty można składać do końca czerwca 2022

08 May 2022 6473

Do końca czerwca można zgłaszać projekty do realizacji w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Na proponowane przez mieszkańców inwestycje czeka 400 tys. zł. Głosowanie we wrześniu.

ZGŁASZANIE PROJEKTÓW 

W ramach budżetu obywatelskiego projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Ciechocinka, którego wniosek poparło 10 innych mieszkańców. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć tylko jeden projekt.

Zgłaszany projekt powinien określać konkretne zadanie, które przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta. Projekt musi być zgodny z prawem, mieścić się w katalogu zadań własnych gminy, może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych miasta i obszarach należących do miasta. Musi być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego, nie może przekraczać kwoty przeznaczonej na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego, musi spełniać kryterium ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Ciechocinka i nie może zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej.

Zgłoszeń należy dokonywać poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie internetowej www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Formularz elektroniczny można wypełnić również w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w:

1. Referacie Gospodarki Miejskiej ul. Kopernika 19,

2. Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b.

OCENA PROJEKTÓW

Weryfikację złożonych projektów pod względem formalnym, merytorycznym, a także pod kątem wykonalności technicznej przeprowadzą wyznaczone referaty organizacyjne Urzędu Miejskiego w Ciechocinku.

ODWOŁANIE

W przypadku niezakwalifikowania projektu do głosowania, zgłaszającemu przysługuje odwołanie do Burmistrza Ciechocinka w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy do głosowania.

GŁOSOWANIE

Wyboru projektów do realizacji spośród zgłoszonych propozycji, które zostały pozytywnie zweryfikowane dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Ciechocinka. Oddanie głosu następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza za pomocą aplikacji internetowej dostępnej na stronie internetowej www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski. Formularz elektroniczny można wypełnić również w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w:

1. Referacie Gospodarki Miejskiej ul. Kopernika 19,

2. Biurze Kultury, Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b.

Uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos. Głosowanie odbywa się przez wskazanie dowolnej liczby projektów, których łączna wartość nie przekracza kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego. Na podstawie końcowych wyników głosowania Burmistrz Ciechocinka tworzy ranking projektów. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski.

REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ciechocinka zostają wpisane do projektu Budżetu Miasta na dany rok.

Regulamin Budżetu Obywatelskiego >>>


Harmonogram budżetu obywatelskiego w Ciechocinku w 2022 roku:

do 30 czerwca – zgłaszanie projektów

do 31 sierpnia – weryfikacja zgłoszonych projektów

15 września – 30 września – głosowanie

15 października – ogłoszenie wyników

Link do Strony Budżetu Obywatelskiego >>>

 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa