+ 17°C
logo CIECHOCINEK

Nabór na stanowisko intendent

30 December 2023 1382

Przedszkole Samorządowe nr 1 “Bajka” prowadzi nabór na stanowisko intendent.

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie na kierunku związanym z żywieniem,
 • doświadczenie na tym stanowisku lub w pracy administracyjno- biurowej,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • mile widziane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • sprawna obsługa komputera (Excel, Word),
 • znajomość przepisów HACCP.

 

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • samodzielność jak i umiejętność pracy w zespole,
 • terminowość, rzetelność i odpowiedzialność, komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • odpowiedzialność za realizację zadań.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku intendenta:

 • planowanie i systematyczne zaopatrywanie zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w przedszkolu, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotówkach równowartości kwoty 130 000,00 zł (art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych) w:
  • żywność, sprzęt kuchenny i inne,
  • środki czystości,
  • odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • znajomość i stosowanie zasad żywienia i norm żywienia dla dzieci przedszkolnych oraz żłobka,
 • układanie jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi przewidzianymi dla dzieci przedszkolnych oraz żłobka,
 • przestrzeganie zasad HACCP w przedszkolu oraz żłobku,
 • nadzór nad funkcjonowaniem kuchni: przygotowaniem, porcjowaniem posiłków, przestrzeganiem zasad higieny, w określonych sytuacjach uczestniczenie w przygotowaniu posiłków,
 • przestrzeganie dziennej stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów znajdujących się w magazynie oraz ich właściwe przechowywanie,
 • sporządzanie raportów żywieniowych dziennych,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie rozliczeń za pobyt oraz wyżywienie dzieci przedszkolnych oraz ze żłobka,
 • sporządzanie miesięcznych sprawozdań,
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce.

 

Warunki pracy:
wymiar czasu pracy: 1 etat,
data podjęcia pracy: styczeń/luty 2024r.

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • (CV) – koniecznie numer telefonu do kontaktu,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie – Załącznik nr 1 do ogłoszenia
 • kserokopie świadectw pracy,
 • kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,
 • oświadczenie o niekaralności,
 • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych lub zaświadczenia lekarskiego do celów sanitarno – epidemiologicznych i kserokopie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do pracy na w/w stanowisku.
 • oświadczenie o treści:,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 07.01.2024r. w godzinach od 8:00 do 15:00 w siedzibie Przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w gabinecie dyrektora lub głównej księgowej, a także można przesłać na adres email przedsamnr1@op.pl

Dokument należy składać w zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: “Dotyczy zatrudnienia na stanowisko Intendent”.

 

Inne informacje:

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci będą poinformowani telefonicznie.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 54 283 48 35.

 

Joanna Kamińska

Dyrektor Przedszkola Samorządowego

Nr 1 “Bajka” w Ciechocinku

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa