-4°C
logo CIECHOCINEK

Świadczenie pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

15 July 2022 741

Osoby, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w swoich domach (tym którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 roku) otrzymają świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. O świadczenie można się ubiegać w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku.

Od 25 czerwca 2022 roku obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r., poz. 1336). Obecnie pomoc finansowa należy się za okres nie dłuższy niż 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy do Polski. Przewidziano też ewentualne wydłużenie tego czasu przez Burmistrza.

Jak załatwić sprawę?

 1. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie.
 2. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku (zawiera dane osób przyjętych w domu, oświadczenie o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia). 

Do wniosku należy dołączyć karty osób zakwaterowanych (obowiązkowo należy podać numer PESEL tych osób) i zestawienie osób zakwaterowanych.

 1. Świadczenie jest przyznawane nie dłużej niż za okres 120 dni od daty przekroczenia granicy i jest wypłacane z dołu – pieniądze będą przekazywane wstecz, od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców.
 2. Burmistrz  może wydłużyć okres świadczenia dla konkretnych osób spełniających poniższe kryteria:
 • osoba posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r., poz. 558);
 • osoba posiada dokument potwierdzający I. lub II. stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 • osoba ukończyła: kobieta – 60 rok życia, mężczyzna – 65 rok życia;
 • jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12. miesiąca życia;
 • jest osobą samotnie sprawującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 1. Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie miasta.
 2. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu miasta. 

 

Załączniki:
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania
Wniosek o świadczenie pieniężne
Zestawienie osób zakwaterowanych w obiekcie

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa