+ 18°C
logo CIECHOCINEK

Strefa płatnego parkowania

Od kwietnia 2021 roku uruchomiona została całoroczna Strefa Płatnego Parkowania (SPP) na ulicach Ciechocinka. Zasady funkcjonowania SPP określa uchwała nr XXI/158/20 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 czerwca 2020r. wraz z późniejszymi zmianami.

UCHWAŁA NR XXI/158/20 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Ciechocinka, wysokości stawek opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłat

UCHWAŁA NR LXIV/408/23 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXI/158/20 Rady Miejskiej w Ciechocinku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Ciechocinka, wysokości stawek opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłat

Operatorem SPP w Ciechocinku jest Indigo Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku.
• Biuro SPP mieści się przy ulicy Zdrojowej 2B w Ciechocinku, w lokalu nr 4 na pierwszym piętrze.
• Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00
• Pobór opłat obowiązuje od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach:
◦ 8:00 – 19:00 w Rejonie A
◦ 9:00 – 19:00 w Rejonie B
• Od dnia 01.04.2021r. działa Infolinia operatora, poprzez którą można połączyć się z biurem SPP w Ciechocinku i uzyskać dodatkowe informacje. Infolinia jest dostępna po numerem telefonu: 58 888 25 00

• Zgodnie z obowiązującą uchwałą abonament OGÓLNODOSTĘPNY wykupiony w danym rejonie, pozwala zmieniać miejsce postoju pojazdu dowolną ilość razy
W RAMACH TEGO REJONU (chcąc parkować w drugim rejonie trzeba wnieść opłatę od nowa).
• Zgodnie z obowiązującą uchwałą kierujący pojadę może zmienić miejsce postoju:
– w granicach Rejonu A oraz B, jeśli bilet wykupiony został w Rejonie A,
– w granicach Rejonu A oraz B, jeśli bilet wykupiony został w Rejonie B ważny w okresie od 1 kwietnia do 31 października,
– w granicach Rejonu B, jeśli bilet został wykupiony w Rejonie B ważny w okresie od 1 listopada do 31 marca.
• Zgodnie z obowiązującą uchwałą, abonament dla Mieszkańca lub Przedsiębiorcy upoważnia do parkowania na ulicy zamieszkania lub prowadzonej działalności wraz z ulicami graniczącymi (W RAMACH TEGO SAMEGO REJONU). Ulice na których będzie obowiązywał dany abonament zostaną wyszczególnione na wydawanym blankiecie abonamentowym (publikujemy wzory abonamentów, jakie będą dystrybuowane poprzez biuro SPP)
• Aby zakupić abonament należy wypisać właściwy wniosek, który będzie dostępny w biurze SPP oraz okazać się niezbędnymi dokumentami podczas jego składania. (również publikujemy wzory wniosków o wydanie abonamentów, operator zaznacza, że mogą one ulec kosmetycznym zmianom, jednak wymienione w nich dokumenty oraz dane, które trzeba uzupełnić lub okazać pozostaną bez zmian.)
• Posiadaczom CIECHOCIŃSKIEJ KARTY MIESZKAŃCA przysługuje godzina bezpłatnego parkowania. Zgodnie z uchwałą, obowiązuje ona raz na dobę i w celu skorzystania należy skorzystać z parkomatu podając numer rejestracyjny zgłoszonego pojazdu oraz pobrać dedykowany dla posiadaczy karty mieszkańca Ciechocinka bilet uprawniający do bezpłatnej godziny parkowania lub w aplikacji mobilnej Flowbird.

• OPŁATY W BIURZE SPP można uiszczać gotówką lub kartą płatniczą!

• Abonament można wykupić z opcją przesunięcia daty jego rozpoczęcia.
• Zapytania w kwestii funkcjonowania SPP w Ciechocinku można zadawać również mailowo, wysyłając je na adres: SPPCiechocinek@group-indigo.com
• Opłaty w SPP można uiszczać w parkomatach oraz z wykorzystaniem aplikacji mobilnych: SkyCash, Flowbird, MPay oraz City Park APP.
• Opłaty pobierane w ramach SPP zwolnione są z podatku VAT i traktowane są jako danina publiczna. W związku z czym zarówno operator jak i Gmina Miejska Ciechocinek NIE WYSTAWIA FAKTUR za sprzedane bilety lub abonamenty.

Poniżej prezentujemy pozostałe kluczowe informacje dotyczące poboru opłat w SPP w Ciechocinku.
1. Strefa została podzielona na dwa rejony, na które składają się następujące ulice:
Rejon A:
• ul. Piekarska
• ul. Żelazna
• ul. Stolarska – od ul. Hermanowskiego do Strażackiej
• ul. Strażacka
• ul. Broniewskiego
• ul. Zdrojowa – od Ronda Serafina do ul. Żelaznej
• ul. Narutowicza – od Ronda Serafina do ul. Stolarskiej
• ul. Armii Krajowej – od ul. Zdrojowej do ul. Kopernika

Rejon B:
• ul. Kościuszki – od ul. Traugutta do ul. Mickiewicza
• ul. Staszica od sanatorium „Sanvit” do parku Tężniowego
• ul. Traugutta – od ul. Piłsudskiego do przejścia dla pieszych na wysokości fontanny Żabka
• ul. Warzelniana
• ul. Piłsudskiego
• ul. Św. Brata Alberta od ul. Zdrojowej – zatoka parkingowa na wysokości KSU
• ul. B. i R. Raczyńskich

2. W Strefie jest zamontowanych 30 parkomatów umożliwiających:
• opłacenie biletu parkingowego bilonem (parkomaty nie przyjmują banknotów oraz nie wydają reszty),
• opłacenie biletu kartą płatniczą w sposób zbliżeniowy,
• opłacenie biletu z wykorzystaniem kodu BLIK,
• opłacenie otrzymanego zawiadomienia w przypadku braku wniesienia opłaty z wykorzystaniem ww. sposobów płatności.

3. Za brak ważnej opłaty parkingowej nakładana jest kara (zawiadomienie o nałożeniu opłaty dodatkowej w związku z brakiem uiszczenia opłaty za parkowanie).
1) Opłata dodatkowa w wysokości 100zł, za brak uiszczenia opłaty lub przekroczenie czasu uiszczonej opłaty.
2) Opłata dodatkowa ulega pomniejszeniu do kwoty 50zł w przypadku jej opłacenia do 7 dni roboczych od chwili otrzymania zawiadomienia.
3) Na uiszczenie opłaty dodatkowej przewidzianych jest 14 dni kalendarzowych. W przypadku braku wniesienia opłaty w tym terminie, Gmina Miejska Ciechocinek rozpocznie proces windykacji w trybie administracyjnym.
4) Opłatę dodatkową można uiścić w następujący sposób:
▪ Przelewem na wskazane na zawiadomieniu konto bankowe
▪ W każdym z parkomatów stosując się do zawartych na ekranie instrukcji
▪ W biurze SPP (gotówką oraz kartą płatniczą)

4. W SPP opłaty pobiera się za postój pojazdów samochodowych w dni robocze od poniedziałku do piątku:
1) przez cały rok w godzinach od 8.00 do 19.00 – w rejonie A,
2) przez cały rok w godzinach od 9.00 do 19.00 – w rejonie B.

5. Ustala się następującą wysokość opłat za postój w SPP w Rejonie A:
• 1,50 zł za pierwsze rozpoczęte pół godziny;
• 3,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę;
• 6,50 zł za drugą rozpoczętą godzinę;
• 10,50 zł za trzecią rozpoczętą godzinę;
• +3,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę;
• 25,00 zł – opłata za całodniowe parkowanie w SPP.

6. Ustala się następującą wysokość opłat za parkowanie w SPP w Rejonie B:
a) od 01 kwietnia do 31 października każdego roku
• 1,50 zł za pierwsze rozpoczęte pół godziny;
• 3,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę;
• 6,50 zł za drugą rozpoczętą godzinę;
• 10,50 zł za trzecią rozpoczętą godzinę;
• +3,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę;
• 25,00 zł – opłata za całodniowe parkowanie w SPP;

b) od 01 listopada do 31 marca każdego roku
• 1,00 zł za pierwsze rozpoczęte pół godziny;
• 2,00 zł za pierwszą rozpoczętą godzinę;
• 4,50 zł za drugą rozpoczętą godzinę;
• 7,50 zł za trzecią rozpoczętą godzinę;
• +2,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę;
• 20,00 zł – opłata za całodniowe parkowanie w SPP

7. Wprowadza się następujące abonamenty:
• typu A – abonament mieszkańca SPP;
• typu B – abonament dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w SPP;
• typu C – abonament ogólnodostępny.
8.

9. Dokumentami uprawniającymi do nabycia abonamentów są:
1) w przypadku abonamentu typu A:
◦ dokument potwierdzający miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o abonament,
◦ dokument potwierdzający tytuł prawny do pojazdu samochodowego;

2) w przypadku abonamentu typu B:
◦ akt własności lub umowa o korzystanie z nieruchomości (obiektu budowlanego), w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą,
◦ dokument potwierdzający tytuł prawny do pojazdu samochodowego;

3) w przypadku abonamentu typu C: dokument potwierdzający tytuł prawny do pojazdu samochodowego

10. W abonamentach typu A i B wpisuje się ulicę położoną na obszarze SPP, na której zamieszkuje osoba nabywająca abonament bądź na której zlokalizowana jest nieruchomość (obiekt budowlany), w której przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą oraz numer rejestracyjny pojazdu. Abonament obowiązuje również na ulicach bezpośrednio graniczących z miejscem zamieszkania lub prowadzenia działalności, o ile zostały one zawarte na identyfikatorze abonamentowym.

– 

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa