logo Ciechocinek

Ciechocińskie MPWiK z większym majątkiem

Strona Domowa / Życie miasta

Ciechocińskie MPWiK z większym majątkiem

Data: Mar 9, 2021
Autor: Redakcja 578 Brak komentarzy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, jest jednoosobową spółką, która zajmuje się realizacją zadania własnego Gminy, jakim jest zapewnienie potrzeb mieszkańców w zakresie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Rada Miejska Ciechocinek na sesji w dniu 26 października 2020 roku podjęła uchwałę dotyczącą wniesienia majątku gminy Ciechocinek do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o., która znacząco powiększa majątek Spółki.

Rada wyraziła zgodę na wniesienie przez Gminę Miejską Ciechocinek wkładu niepieniężnego (aportu) w łącznej kwocie 6.614.969,00 zł do MPWiK i objęcie przez Gminę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym o wartości 6.614.500,00 zł, czyli 13229 udziałów po 500,00 zł każdy.

Aport dotyczył oczyszczalni ścieków tj. obiektów i gruntów jak i sieci kanalizacyjnej w ul. Stawowej, Chrobrego, Piaskowej w Ciechocinku, wybudowanych w latach 2003, 2009 i 2014. Środki przekazane aportem były eksploatowane przez Spółkę na podstawie umowy dzierżawy. Przedsiębiorstwo nie będąc właścicielem środka trwałego nie mogło korzystać z odpisu amortyzacyjnego który w całości przeznacza się na odtworzenie posiadanego majątku.

Zaznaczyć należy, że obiekt oczyszczalni został oddany do użytku 1.09.2003 roku i wymagał modernizacji aby uzyskać wymagane parametry oczyszczania zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym ścieków.

Aby spółka mogła podźwignąć koszt amortyzacji, majątek przekazywany był spółce sukcesywnie. Obecnie nastąpił ostatni etap przekazania majątku spółce.

Po dokonaniu wpisu do KRS-u kapitał zakładowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji wzrośnie do kwoty 19.399.00,00 zł i będzie obejmował 38.798 udziałów.

Wniesienie tego aportu umożliwi właścicielowi prawidłową ocenę działania przedsiębiorstwa w oparciu o rzetelny rachunek ekonomiczny. Możliwe będzie wówczas rzeczywiste porównanie kosztów produkcji ścieków z kosztami innych producentów. Zarząd Spółki będzie mógł natomiast w pełni realizować zakres działań, który zawarty jest w akcie założycielskim i przeznaczyć odpisy amortyzacyjne na odtworzenie posiadanego majątku.

Spółka posiadając wyższy kapitał zakładowy jest bardziej wiarygodna na rynku, jak i przy występowaniu o środki zewnętrzne, czy pożyczki bankowe dla rozwoju firmy.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa