logo Ciechocinek

Informacja o uruchomieniu izolatorium

Strona Domowa / Koronawirus

Informacja o uruchomieniu izolatorium

Data: Mar 7, 2021
Autor: Redakcja 4028 Brak komentarzy

Ciechocinek, dnia 7 kwietnia 2020 r.

Informacja

o uruchomieniu izolatorium w Ciechocinku

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zostało uruchomione w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „ORION” w Ciechocinku izolatorium przeznaczone dla osób:

  • u których stwierdzono zachorowanie na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, zwaną dalej „COVID-19”,

  • z podejrzeniem zachorowania, jeżeli zostały przez lekarza skierowane do leczenia lub diagnostyki laboratoryjnej w kierunku wirusa SARS-CoV-2 w ramach izolacji odbywanej poza szpitalem,

  • którym lekarz zlecił izolację w warunkach domowych, które nie powinny, ze względu na możliwość zakażenia mieszkających z nimi osób z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19 lub z innych przyczyn, poddać się izolacji w miejscu zamieszkania.

Osoby objęte opieką w izolatorium

Do objęcia opieką w izolatorium kwalifikują się osoby, od których pobrano materiał biologiczny w celu wykonania testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, skierowane do izolatorium przez lekarza szpitala zakaźnego:

  • do otrzymania ujemnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2,

  • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do ustąpienia objawów i uzyskania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2,

  • z dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2, do podjęcia przez personel medyczny izolatorium decyzji o przeniesieniu do szpitala zakaźnego z powodu pogorszenia stanu zdrowia – personel medyczny izolatorium uzgadnia tę decyzję z lekarzem szpitala zakaźnego,

  • hospitalizowani z powodu COViD-19, niewymagający dalszego leczenia w warunkach szpitalnych, do uzyskania ujemnego wyniku testu kontrolnego i ujemnego wyniku ponownego testu kontrolnego na obecność wirusa SARS-CoV-2.

  • Po uzyskaniu dwukrotnego wyniku ujemnego testów diagnostycznych, osoba izolowana może zostać wypisana z izolatorium. Personel medyczny izolatorium zaleca tej osobie konieczność zachowania szczególnej higieny rąk przez co najmniej 7dni, licząc od dnia następującego po dniu, w którym był ostatni wynik ujemny.

  • Wypisanie z izolatorium nie oznacza zwolnienia z kwarantanny, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

  • W przypadku samowolnego opuszczenia izolatorium przez osobę objętą opieką personel medyczny izolatorium informuje o tym niezwłocznie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Na podstawie informacji uzyskanej w dniu 7 kwietnia b.r. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego informujemy, że w izolatorium przebywa obecnie 25 osób.

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa