+ 19°C
logo CIECHOCINEK

Przedszkole Samorządowe “Bajka” zatrudni głównego księgowego.

27 stycznia 2023 1500

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku na podstawie art. 11 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 530) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny księgowy.

I Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy – pełen etat.

II Kandydat przystępujący do naboru powinien spełniać następujące wymagania:
1. Niezbędne (obligatoryjne- podlegające ocenie w ramach selekcji wstępnej kandydatów):
a) Obywatelstwo polskie.
b) Pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.
c) Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo karne skarbowe.
d) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do pracy na stanowisku głównego księgowego: spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych , uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej , policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6- letniej praktyki w księgowości,
  • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiada certyfikat księgowego uprawnionego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

e) Znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych i dyscypliny finansów publicznych.
f) Znajomość aktów prawnych: ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy oraz znajomość aktów prawnych zawiązanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość modułów oprogramowania komputerowego linii Progman.
2. Biegła obsługa komputera i systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych.
3. Znajomość oprogramowania: Płatnik, Bestia.
4. Znajomość obsługi pakietu Office ( Word, Exel).
5. Znajomość programu finansowo- księgowego Progman Finanse.
6. Znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej.
7. Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów finansowych.
8. Samodzielność, obowiązkowość, komunikatywność, zaangażowanie, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres.

III Ogólny zakres zadań głównego księgowego:
1. Prowadzenie rachunkowości przedszkola i żłobka.
2. Opracowanie projektu budżetu.
3. Realizacja wydatków i dochodów zgodnie z planami finansowymi przedszkola oraz analiza ich wykonania.
4. Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych
5. Sporządzanie sprawozdań GUS.
6. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji przedszkola – dekretacja i księgowanie.
7. Dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
8. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
9. Sprawdzanie dokumentów pod względem formalno – księgowym.
10. uzgadnianie sald kont rozrachunkowych.
11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad rachunkowości’.
12. Nadzór, kontrola i rozliczania inwentaryzacji.
13. Sprawdzanie poprawności naliczonych wynagrodzeń, przelewów wynagrodzeń, umów zleceń i o dzieło, składek i potrąceń od wynagrodzeń oraz zobowiązań związanych z działalnością przedszkola.
14. Archiwizowanie dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw.
15. Realizacja kontroli zarządczej w zakresie głównego księgowego.
16. Obsługa finansowo- księgowa żłobka- w tym rozliczenie projektu unijnego.

IV Informacja o warunkach pracy:
1. Miejsce pracy- Przedszkole Samorządowe nr 1 Bajka w Ciechocinku – praca biurowa z obsługą komputera i urządzeń biurowych.
2. Stanowisko- urzędnicze.
3. Czas pracy- pełen etat.
4. Rodzaj umowy- umowa o pracę.

V Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, powyżej 3%.

VI Warunkiem rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów:
1. List motywacyjny.
2. Curriculum Vitae ( CV ).
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
4. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
5. Kserokopie świadectw z poprzednich miejsc pracy oraz- w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie z obecnego zakładu pracy, potwierdzających wymagany staż pracy.
6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu pełni praw publicznych.
8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu – załącznik nr 1.
9. Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, opinie, referencje.
10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną – załącznik nr 2.

VII Termin i miejsce złożenia wymaganych dokumentów:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Bajka w Ciechocinku, ul. Widok 9 , w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Oferta pracy – Główny księgowy w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Bajka w Ciechocinku ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2023r. do godz.15.00.- decyduje data wpływu oferty do przedszkola.
2. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3. Osoby spełniające wymagania formalne, określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane.
4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej przedszkola.
5. Dokumenty kandydata wybranego w naborze zatrudnionego w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Bajka w Ciechocinku zostaną dołączone do jego akt osobowych.
6. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów będą zwracane na wniosek i odbierane osobiści przez zainteresowanych za pisemnym potwierdzeniem.
7. Konkurs prowadzi komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 Bajka w Ciechocinku , zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Przedszkolu Samorządowym nr 1 Bajka w Ciechocinku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 54 283 4835

Załącznik nr 1 i nr 2

Zwiększ czcionkę
Wersja kontrastowa